Polityka prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.delift.pl (zwanej dalej „Witryną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników Strony internetowej jest Pan Łukasz Czechowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem: ul. Przy Agorze, nr 20, lok. 63, 01-930 Warszawa, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: 6581870265, REGON 260697241, tel. kontaktowy +48 605 383 682 (koszt połączenia wg taryfy operatora, z usług którego korzysta użytkownik), adres email: biuro@delift.pl (zwany dalej jako „Administrator danych osobowych”).

 3. Użytkownik Witryny internetowej kontaktując się z Administratorem danych osobowych (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Witrynie internetowej w zakładce Kontakt – przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik podczas korzystania z Witryny internetowej, a także ewentualnie także nr telefonu, nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, NIP).

 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych: kontakt użytkownika Witryny internetowej z Administratorem danych osobowych – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Witrynie internetowej – użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, ewentualnie pozostałe dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Witryny internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), czyli podejmowanie czynności przez Administratora danych osobowych na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora danych osobowych prezentowanych na Witrynie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Witryny internetowej. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO.

 5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe użytkownika Witryny internetowej w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług oferowanych przez Administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

 6. Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia użytkownika Witryny internetowej nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane użytkowników Witryny internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane jedynie firmie zapewniającej dostęp do serwera, na którym znajduje się Witryna internetowa. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny internetowej osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).

 8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Witryny internetowej przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 9. Witryna internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Witrynę internetową na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

 10. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony Witryny internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Witrynę internetową wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Witrynie internetowej mogą służyć następującym celom:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny internetowej i odpowiednio wyświetlić zawartość strony Witryny internetowej;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

 1. W ramach Witryny internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Witryny internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 2. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika Witryny internetowej.

 3. Pliki „cookies“ używane na Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Korzystając z Witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki, np. w przeglądarce Google Chrome instrukcja Obsługi plików cookies znajduje się pod tym linkiem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Witrynie internetowej.

 4. Witryna internetowa zawiera również linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. serwis społeczności owy Facebook), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej www.delift.pl oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 5. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik Witryny internetowej ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

 6. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o użytkowniku, informacji jakie na dane na temat użytkownika Witryny internetowej posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza – użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: biuro@delift.pl lub telefonicznie: +48 605 383 62.

Dnia 23 kwietnia 2020 roku